แคนาดา

แคนาดา

21 เม.ย. 2563

1,220 view

แคนาดา (CANADA)

ข้อมูลทั่วไป

ความตกลง

MOU ว่าด้วยโครงการวิจัยในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๑๗ (1974)

รูปแบบความร่วมมือ :  ทวิภาคี

 

ความร่วมมือในปัจจุบัน

ความร่วมมือ

รายละเอียด

 

International Development Research Centre

๑. ภูมิหลัง

    ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (IDRC) จัดตั้งขึ้นโดยรัฐสภาแคนาดาเมื่อปี ๒๕๑๓ (1970) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดา  มีการดำเนินงานเป็นเอกเทศ (เป็นสถาบันเอกชนต่างประเทศ) ให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศต่างๆ ในด้านเกษตร  โภชนาการ การศึกษา การบริการสาธารณสุข ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประชากร โรคเขตร้อน และการจัดหาแหล่งน้ำ โดยมี Board of Governor เป็นผู้กำหนดนโยบายและพิจารณาข้อเสนอโครงการที่มาจากทั่วทุกมุมโลก (ผู้แทนใน Board of Governor: สัญชาติ

แคนาเดียน ๑๑ คน และสัญชาติอื่นๆ ๑๐ คน)

 

๒. นโยบายความร่วมมือ

    นโยบายการให้ความร่วมมือของ IDRC คือสนับสนุนงานด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยจะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ดังนี้

    ๑) เป็นความต้องการ และเป็นความสำคัญลำดับแรกของประเทศที่จะทำการวิจัย

    ๒) มีลักษณะเป็น applied research ที่จะสามารถนำผลไปใช้ในทางปฏิบัติ

    ๓) การวิจัยจะช่วยลดช่องว่างในเรื่องมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศ

        เพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างเขตชนบทและเขตเมือง

    ๔) การวิจัยจะต้องสนับสนุนการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น และจนท.วิจัยในท้องถิ่นนั้นๆ

    ๕) ผลการวิจัยที่ได้รับสามารถนำไปปรับปรุงใช้กับปท.อื่นๆ ได้

    ๖) มีการฝึกอบรมระหว่างการวิจัยเพื่อฝึกหัดให้นักวิจัยได้รับการฝึกฝนมีประสบการณ์

        มากขึ้น และมีความสามารถในการวิจัยต่อไป (sustainability)

    ๗) งานวิจัยอยู่ในความสนใจของ IDRC

 

๓. สาขาความร่วมมือ

    สนับสนุนการวิจัยในสาขาการพัฒนา  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม การประเมินผล อาหารและเกษตรกรรม  ธรรมาภิบาล สาธารณสุข สารสนเทศและการสื่อสาร ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นโยบายทางด้านสังคม

 

๔. ที่ตั้งสำนักงาน

    IDRC มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Ottawa ประเทศแคนาดา และมีสำนักงานภูมิภาคเป็นศูนย์ประสานงาน รวมทั้งกลั่นกรองข้อเสนอโครงการของแต่ละภูมิภาคอีก ได้แก่

    (๑) เอเชีย: นิวเดลี อินเดีย (๒) ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน:  มอนเตวิเดโอ อุรุกวัย

    (๓) แอฟริกาตะวันออก และใต้: ไนโรบี เคนยา (๔) ตะวันออกกลาง/แอฟริกาเหนือ: อัมมาน จอร์แดน (๕) แอฟริกากลาง และตะวันตก: ดาการ์ เซเนกัล 

 

๕. ความร่วมมือกับไทย

    รัฐบาลไทยกับ IDRC ได้ลงนาม MOU ว่าด้วยโครงการวิจัยในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๑๗ (1974) เพื่อเป็นกรอบการสนับสนุนขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสำหรับหน่วยงาน และสถาบันวิจัยต่างๆ ของไทย โดยในช่วงกว่า ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา ไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยจาก IDRC ค่อนข้างมาก และตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ (2007) เป็นต้นมากรมความร่วมมือระหว่างประเทศสนับสนุนข้อเสนอโครงการของหน่วยงานไทยกว่า ๒๐ โครงการ