กัมพูชา

กัมพูชา

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,491 view

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ข้อมูลทั่วไป

ความตกลง

1) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON

THE ESTABLISHMENT OF TRANSIT AND RECEPTION CENTER FOR VICTIMS OF TRAFFICKING AND OTHER VULNERABLE GROUPS IN POIPET, BANTEAY MEANCHEY PROVINCE, CAMBODIA BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA

 

 

รูปแบบความร่วมมือ

1) ความร่วมมือทวิภาคี

2) ความร่วมมือไตรภาคี

3) ความร่วมมือภายใต้กรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

4) โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์

    ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5) ความร่วมมือตามแนวชายแดน

6) ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (AITC)

7) ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP)

ความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบัน

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ความร่วมมือทวิภาคี

โครงการความร่วมมือ

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพนมเปญ

2) โครงการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกัมพูชา- ไทย (เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกัมพูชา - ไทย ตั้งแต่กันยายน 2559)

3) โครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง ณ ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย

4) โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผัก และ ผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา

5) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง

6) โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการค้าหัตถกรรม (The Establishment of Handicraft Trade Training Center – HTTC)

แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - กัมพูชา ระยะ 3 ปี

1) สาขาการเกษตร

2) สาขาสาธารณสุข

3) สาขาการศึกษา

4) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2) ความร่วมมือไตรภาคี

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการความร่วมมือไตรภาคีกับแหล่งให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชา ได้แก่ ฝรั่งเศส เช่น โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (Royal Golden Jubilee) และเยอรมัน โครงการด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยในชนบท

3) ความร่วมมือภายใต้กรอบอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ำโขง

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิกกรอบอนุภูมิภาครวมทั้งกัมพูชา ดังนี้

1) ACMECS: จัดฝึกอบรมตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แผนปฏิบัติการ ACMECS (2554 – 2555) จำนวน 26 กิจกรรม และให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโท ปีละ 8 ทุน (ประเทศละ 2 ทุน) รวมทั้งดำเนินงานตามแผนการต่อสู้โรคไข้หวัดนกและโรคติดต่ออื่น ๆ เช่น การจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชายแดนของไทยและประเทศสมาชิก  นอกจากนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศยังร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ผ่านสภาธุรกิจ ACMECS) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจแก่บุคลากรของประเทศสมาชิก ACMECS

2) GMS: จัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนานานาชาติตามแผนงานภายใต้สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 2 ปี (2555 - 2556) ด้านสาธารณสุข การพัฒนาฝีมือแรงงาน การต่อต้านการค้ามนุษย์

3) Capacity Building Program on “Labour Migration Management in the Greater Mekong Sub-region

4) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะสถาบันพัฒนาศักยภาพแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Improving Institutional Capacities for Promoting Employability in the Greater Mekong Sub-region)

4) โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy - SEP)

1) โครงการพัฒนาหมู่บ้านนำร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข บนถนนหมายเลข 67

(สะงำ – อันลองเวง – เสียมราฐ)

2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนถนนหมายเลข 48 (เกาะกง – สะแรอัมเบิล)

3) โครงการกิจกรรมชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน – บันเตียเมียนเจย)

5) ความร่วมมือตามแนวชายแดน

1) โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและอุบัติตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา-สปป.ลาว-เมียนมา

2) โครงการสร้างทักษะแรงงาน / วิชาชีพ (กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมา)

 

6) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (AITC)

Year

Training Course

Number of Awardees

2017

Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability

1

Comprehensive Care Management for Pediatric and Adolescent Living with HIV/AIDS

2

Forest-based Eco-tourism Management in Thailand

2

Green Freight and Logistics Development

2

Learning Program on Gender Equality and Women empowerment: Sharing Good Practices and Experiences of Thailand

1

Microcredit and Sufficiency Economy Development

1

Natural Disasters Management

1

Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development

2

Sufficiency Economy Philosophy: Tool for Sustainable Rural Development

1

The Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia and Thailand

1

TOTAL

14

Year

Training Course

Number of Awardees

2018

Forest-based Eco-tourism Management in Thailand

1

Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development

1

Industrial Environmental Management Emphasis on the Global Warming and Greenhouse Gas Management

1

Management of Antiretroviral Treatment and Long-Term Adherence to ART

1

Train the trainer: Food Safety Management

6

Strengthening Health System: The Key Contributing to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)

1

Postharvest Technology and Management for Reducing Losses of Agricultural Commodities

5

Toward a One Health Approach to Antimicrobial Resistance

1

Sufficiency Economy Practices in Community-based and Economic Development

1

Sustainable Animal Production and Resource Management for Sustainable Agriculture and Food Safety

1

Natural Disasters Management

1

Moving towards SDGs via Corporate Social Responsibility and Sufficiency Economy Philosophy

1

Adapting to Climate Change: Facing the Consequence

1

Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches

1

Green Freight and Logistics Development

2

Gender Equality and Women Empowerment: Sharing Good Practices and Experiences of Thailand

1

Sufficiency Economy Philosophy: Tool for Sustainable Rural Development

6

TOTAL

32

Year

Training Course

Number of Awardees

2019

Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development

1

Train the Trainer: Food Safety Management

4

Sufficiency Economy Practices in Community-based and Economic Development   

1

Sustainable Animal Production and resource Management for Sustainable Agriculture and Food Safety       

1

The Integration of Sufficiency Economy for Empowerment on Mobilizing Sustainable Development   

1

Low Carbon City Scenario Development and Implementation      

1

Best Available Technique (BAT) and Best Environmental Practice (BEP) under the Context of United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)   

1

Sufficiency Economy Philosophy: Tool for Sustainable Rural Development

1

Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability 

1

TOTAL

12

 

7) ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP)

Year

Training Course

Number of Awardees

2018

Master of Science in Program in Health Consumer Protection and Health Management

1

Master of Nursing Science Program

1

Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery       

1

TOTAL

3

Year

Training Course

Number of Awardees

2019

Master of Bioscience for Sustainable Agriculture

1

TOTAL

1

 

*****************************************

 

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

พฤษภาคม 2563