ทุน Annual International Training Courses (AITC)

ทุน Annual International Training Courses (AITC)

23 เม.ย. 2563

1,143 view

หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Courses : AITC)

 

            การให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้น เป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย  โดยนอกเหนือจากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีแล้ว กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ดำเนิน “โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี” (Annual International Training Course – AITC) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2534 โดยได้ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาของไทยในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาต่าง ๆ ปีละ ประมาณ 20-30 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากประเทศในกลุ่มเป้าหมายหลักสูตรละประมาณ 20 – 25 คน

            การจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการ AITC นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์และกลุ่มประเทศที่มีการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับไทยไม่มากนัก ยังมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับสถานะทางยุทธศาสตร์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจึงได้กำหนดสาขาในการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของไทย และ/หรือประเด็นที่ไทยต้องการแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ โดยหลักสูตรภายใต้โครงการ AITC ระหว่างปี 2560 – 2562  เป็นแผนงานระยะที่ 1  จำแนกได้เป็น 5 Theme ได้แก่  สาขา Sufficiency Economy Philosophy (SEP) สาขา  Food Security  สาขา Climate Change สาขา Public Health  และสาขาอื่นที่ไทยมีศักยภาพในการแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดี (Best practices) หรือประสบการณ์ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

             ๑. หัวข้อ  Climate Change

             ๒. หัวข้อ  Public Health

             ๓. หัวข้อ  SEP

             ๔. หัวข้อ  Food Security

             ๕. หัวข้อ  SDGs