ทุน Thailand International Postgraduate Programme (TIPP)

ทุน Thailand International Postgraduate Programme (TIPP)

23 เม.ย. 2563

1,176 view

โครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ

(Thailand International Postgraduate Programme: TIPP)

            กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาของไทยในการให้ทุนการศึกษาหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติในสาขาต่าง ๆ ประมาณปีละ 20 หลักสูตร

            การให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ TIPP เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายทางการทูตในรูปแบบ Soft Diplomacy ที่รัฐบาลไทยใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันยุทธศาสตร์การต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาของไทยในการจัดหลักสูตรนานาชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับภูมิภาคในสาขาที่ไทยมีความพร้อม รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย ความเชื่อมโยงและความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน (Institutional Linkages) ระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาของไทยกับต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดสาขาในการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศกำลังพัฒนา ความเชี่ยวชาญของไทยและประเด็นที่ไทยต้องการแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ โดยกำหนดหลักสูตรโครงการ TIPP เป็นแผนระยะ 3 ปี ซึ่งในระหว่างปี 2560 – 2562 จำแนกได้เป็น 5 หัวข้อหลัก (Theme) ได้แก่

1.     Sufficiency Economy Philosophy (SEP)

2.     Food Security

3.     Climate Change

4.     Public Health

5.     สาขาอื่น ๆ ที่ไทยมีศักยภาพในการแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดี (Best practices) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)