ทำไมจึงต้องให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ทำไมจึงต้องให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

10 ก.ค. 2556

7,598 view
     ประเทศไทยไม่สามารถอยู่ได้เพียงลำพังในเวทีระหว่างประเทศ การให้ความร่วมมือเพื่อช่วยพัฒนาประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านของไทย ได้แก่ ลาว พม่า เวียดนาม และกัมพูชา จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างกัน และร่วมกันสร้างความเจริญและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคให้เติบโตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการเกษตร เนื่องจากไทยและเพื่อนบ้านมีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน ดังนั้นการพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกันจะช่วยให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรวมถึงภูมิภาคอาเซียน มีอำนาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจในฐานะการเป็นแหล่งอาหารของโลกกับกลุ่มประเทศอื่นๆ