ระบบฐานข้อมูลกับการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ(ODA)

ระบบฐานข้อมูลกับการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ(ODA)

16 ก.ค. 2556

10,902 view
           
เขียนโดย น.ส.รัตนา แซ่จู กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย ส่วนวางแผนและติดตามผลความร่วมมือกับต่างประเทศ
 
 
              โลกในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมโลกไซเบอร์ (Cyber worlds) อย่างเต็มตัว มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อรองรับสังคมไซเบอร์ ให้ประชาชนทั่วโลกสามารถเข้าถึงแหล่งขึ้นมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด ดังคำกล่าวที่ว่า “ผู้ใดมีข้อมูลข่าวสารในมือ ผู้นั้นครองโลก” เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลหรือมีฐานข้อมูลที่พร้อมใช้ จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ ในการวางนโยบายหรือแผนงานเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในการทำงาน โดยระบบการจัดการฐานข้อมูล ช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลมากขึ้น เช่น ผู้บริหารต้องการทราบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของหน่วยงานแยกรายประเทศและรายปี งบประมาณที่ใช้ในแต่ละปี หรือ ประเทศใดที่ไทยให้ความช่วยเหลือมากที่สุด และอยู่ในสาขาใด เป็นต้น ระบบฐานข้อมูลสามารถให้คำตอบแก่ผู้บริหารได้และเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจกำหนดทิศทางและนโยบายขององค์กรในอนาคต
 
 
 
 
              ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ(Official Development Assistance -ODA) ประกอบด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่า(Grant)ความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Assistance) เงินกู้ผ่อนปรน (SoftLoan) และ เงินบริจาคให้องค์การระหว่างประเทศเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนา ซึ่งประเทศไทยก็ได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในทุกรูปแบบตามความเหมาะสม โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อดูแลการให้ความร่วมมือดังกล่าว เช่น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) สังกัดกระทรวงการคลัง มุ่งเน้นการให้เงินกู้ผ่อนปรน สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ มุ่งเน้นความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีกระทรวง/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเช่นกัน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น โดยแต่ละหน่วยงานอาจจัดเก็บข้อมูลเฉพาะในส่วนของการดำเนินงานของหน่วยงานเอง ทำให้ข้อมูลการให้ความ
 
 
              ร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกระจัดกระจายอยู่ในทุกหน่วยงานดังกล่าว ทำให้การกำหนดนโยบายและการวางแผนด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยแก่ต่างประเทศยังไม่มีการบูรณาการ มีทิศทางที่กระจัดกระจายและเกิดความซ้ำซ้อนในเรื่องแผนงานและงบประมาณ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเท่า ที่ควร รวมทงั้ ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการจึงทำให้มูลค่าที่แท้จริงที่ไทยได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทำให้ไม่สามารถผลักดันบทบาทของประเทศไทยในเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในก้าวต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของ สพร. ได้มีความพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยแก่ต่างประเทศภายใต้การจัดตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (ผู้อำนวยการสพร. เป็นประธาน) โดยได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลด้าน ODA ในทุก6 เดือน โดย สพร. จะนำข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ จำแนกตามสาขาการพัฒนา ประเทศผู้รับความช่วยเหลือ รูปแบบ/ประเภทความร่วมมือ มาประมวลผลและนำเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวบข้อมูลฯ โดยการประมวลผลแบบพื้นฐาน (โปรแกรม MS Excel) ซึ่งรูปแบบดังกล่าวทำได้ล่าช้าเนื่องจากต้องรอรวบรวมข้อมูลดิบจากทุกหน่วยงาน และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย อย่างไรก็ดี
              ในเบื้องต้น สพร. ได้ร่วมกับ UNDP พัฒนาระบบข้อมูลODA ขึ้นเพื่อการจัดการเก็บข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยแก่ต่างประเทศให้ครอบคลุมและสามารถเรียกใช้ง่ายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นโดยที่แนวโน้มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาได้ทวีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายด้านต่างประเทศของไทยและจะมีมูลค่าในการดำเนินงานที่สูงขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลกลางเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายด้านการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย ดังนั้นในอนาคต จะต้องมีการนำระบบการจัดการฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องรวดเร็วเป็นประโยชน์ต่องานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถเป็นฐานข้อมูลกลางที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ ซึ่งจะสามารถลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง ประเทศอื่นๆ สามารถเข้าใจและรับทราบถึงบทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://tica.thaigov.net/main/th/