คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “มุมมองความร่วมมือไตรภาคีที่สนับสนุนงาน South-South Cooperation”

คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “มุมมองความร่วมมือไตรภาคีที่สนับสนุนงาน South-South Cooperation”

23 ธ.ค. 2558

1,568 view
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะทำงาน KM กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรื่อง “มุมมองความร่วมมือไตรภาคีที่สนับสนุนงาน South-South Cooperation: SSC โดยเน้นแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของกรมความร่วมมือฯ สนับสนุน SSC และ Trilateral Cooperation และผลการประชุม High-level Multi-stakeholders Strategy Forum on Scaling-up Global Support  for South-South Cooperation and Triangular Cooperation in the Context of the Post-2015 Development Agenda โดย นายบรรจง อมรชีวิน ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลฯ เป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) และ นางสมส่วน ฮาว นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนพหุภาคี เป็นผู้ร่วมเสวนาหลัก โดยมีผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่  กรมความร่วมมือฯ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ