กรมความร่วมมือฯ รับรางวัล MFA AWARDS 2016 ด้าน BEST INNOVATION AWARD 2016 ลำดับที่ ๒ และร่วมกิจกรรม Happy Hour: Theme MFA Lifestyle

กรมความร่วมมือฯ รับรางวัล MFA AWARDS 2016 ด้าน BEST INNOVATION AWARD 2016 ลำดับที่ ๒ และร่วมกิจกรรม Happy Hour: Theme MFA Lifestyle

10 ต.ค. 2559

1,382 view
      เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ นางอุษา รุจิประภา เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมรับรางวัล MFA AWARDS 2016: BEST INNOVATION AWARD 2016 ลำดับที่ ๒ สำหรับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี และนายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้น ภายใต้โครงการเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร เสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ มุ่งเน้นในการกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากรในกระทรวงฯ เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุงและนำเสนอนวัตกรรมขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาองค์กร โดยมีผู้แทนกรมความร่วมมือฯ ส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 

      กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดส่งผลงานชื่อว่า “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)” เข้าร่วมในการประกวดดังกล่าว ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยแก่ต่างประเทศที่ครอบคลุมและสามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องโดยพัฒนาระบบการทำงานจากรูปแบบเอกสารให้เป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างบูรณาการ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยที่เชื่อมโยงข้อมูลการให้ความร่วมมือในทุกมิติ สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงสถิติอื่น ๆ พร้อมนำเสนอในรูปแบบที่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ