ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

รายงานของอาสาสมัครเพื่อนไทย

รายงาน FFT โมซัมบิก ของ นายสมพงษ์ วรกุล

28 ต.ค. 2563

รายงาน FFT โมซัมบิก ของ นายพิเชฐ คำมีแก่น

28 ต.ค. 2563

รายงาน FFT เลโซโท ของ น.ส. ดวงกมล ทองถาวร

28 ต.ค. 2563

รายงาน FFT เลโซโท ของ น.ส. จิราภรณ์ วันนะ

28 ต.ค. 2563

รายงาน FFT เบนิน ของ นายพุทธิภูมิ อาษานอก

28 ต.ค. 2563

รายงาน FFT เบนิน ของ น.ส. สกุลกาญจณ์ ลิบลับ

28 ต.ค. 2563

รายงาน FFT เบนิน ของ น.ส. นิตยาภรณ์ นิพัทธ์ศานต์

28 ต.ค. 2563

รายงาน FFT เวียดนาม ของ น.ส.ปิยนาถ ชวนเชย

1 พ.ค. 2563

รายงาน FFT ภูฏาน ของ Pimsiri Danphitsanuparn

1 พ.ค. 2563