ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

รายงานของอาสาสมัครเพื่อนไทย

รายงาน FFT เวียดนาม ของ น.ส.ปิยนาถ ชวนเชย

1 พ.ค. 2563

รายงาน FFT ภูฏาน ของ Pimsiri Danphitsanuparn

1 พ.ค. 2563

รายงาน FFT ภูฏาน ของ Phutthawadee Leelahacheewa

1 พ.ค. 2563

รายงาน FFT ภูฏาน ของ Mr. Donchai Manasphrom

1 พ.ค. 2563

รายงาน FFT ภูฏาน ของ Miss Wasinee Muntham

1 พ.ค. 2563

รายงาน FFT ภูฏาน ของ Miss Thassaneeya Sodasoi

1 พ.ค. 2563

รายงาน FFT เวียดนาม ของ น.ส. รมณีย์ เลาประเสริฐสุข

1 พ.ค. 2563