ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

รายงานของอาสาสมัครเพื่อนไทย

รายงาน FFT สปป. ลาว ของ นางสาวรัชนี สุนิติภานนท์

8 ต.ค. 2564

รายงาน FFT สปป. ลาว ของ นายวสุ สมอไทย

8 ต.ค. 2564

รายงาน FFT เลโซโท ของ นางสาวดวงกลม ทองถาวร

3 พ.ค. 2564

รายงาน FFT เลโซโท ของ นางสาวจิราภรณ์ วันนะ

3 พ.ค. 2564

รายงาน FFT ภูฏาน ของ Miss Mashchimaporn Songsang

29 เม.ย. 2564

รายงาน FFT ภูฏาน นางสาวมัชฌิมาพร ส่องแสง

3 มี.ค. 2564

รายงาน FFT ภูฏาน ของ นายปฏิทิน ญาณอัมพร

3 มี.ค. 2564

รายงาน FFT โมซัมบิก ของ นายสมพงษ์ วรกุล

28 ต.ค. 2563

รายงาน FFT โมซัมบิก ของ นายพิเชฐ คำมีแก่น

28 ต.ค. 2563