ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

รายงานของอาสาสมัครเพื่อนไทย

รายงาน FFT เลโซโท ของ นางสาวดวงกลม ทองถาวร

3 พ.ค. 2564

รายงาน FFT เลโซโท ของ นางสาวจิราภรณ์ วันนะ

3 พ.ค. 2564

รายงาน FFT ภูฏาน ของ Miss Mashchimaporn Songsang

29 เม.ย. 2564

รายงาน FFT ภูฏาน นางสาวมัชฌิมาพร ส่องแสง

3 มี.ค. 2564

รายงาน FFT ภูฏาน ของ นายปฏิทิน ญาณอัมพร

3 มี.ค. 2564

รายงาน FFT โมซัมบิก ของ นายสมพงษ์ วรกุล

28 ต.ค. 2563

รายงาน FFT โมซัมบิก ของ นายพิเชฐ คำมีแก่น

28 ต.ค. 2563

รายงาน FFT เลโซโท ของ น.ส. ดวงกมล ทองถาวร

28 ต.ค. 2563

รายงาน FFT เลโซโท ของ น.ส. จิราภรณ์ วันนะ

28 ต.ค. 2563