ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

รูปแบบการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)

ทุนตามคำขอ

23 เม.ย. 2563

ทุน Thailand International Postgraduate Programme (TIPP)

23 เม.ย. 2563

ทุน Annual International Training Courses (AITC)

23 เม.ย. 2563