ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

อาสาสมัครเพื่อนไทยที่ไปปฏิบัติงานในปัจจุบัน

อาสาสมัครเพื่อนไทยที่ไปปฏิบัติงานในปัจจุบัน

26 ส.ค. 2563

13 view

อาสาสมัครเพื่อนไทยที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศประจำปี 2563

ลำดับ

ประเทศที่ปฏิบัติงาน

ชื่อ - นามสกุล

สาขาที่ไปปฏิบัติงาน

โครงการ/นอกโครงการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครเพื่อนไทย

1

กัมพูชา

น.ส.มณีนุช สุครีพ

สอนภาษาไทย

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ

ระยะเวลาโครงการ: 2562 - 2564 

11 ต.ค. 2562 –

30 ก.ย. 2563

2

น.ส.กฤตติกา ประสงค์ดี

3

เวียดนาม

น.ส. พรพิมล มิ่งมิตรมี

พัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ จังหวัด Thai Nguyen

ระยะเวลาโครงการ: 2563 - 2565

17 ก.พ. 2563 -

16 ก.พ. 2564

4

น.ส. กัญญลักษณ์ แสงเฮ่อ

5

น.ส. กุลรัตน์ บัวชุม

6

น.ส. วีรินทร์รดา พูนสวัสดิ์

สอนภาษาไทย

มหาวิทยาลัยดานัง

(โครงการสิ้นสุด)

4 ต.ค. 2562 –

31 ก.ค. 2563

7

น.ส. มนสิชา คุปตจิต

มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โฮจิมินห์ (USSH)

(โครงการสิ้นสุด)

6 ต.ค. 2562 –

31 ก.ค. 2563

8

นายเกียรติศักดิ์ ขวัญเมือง

9

น.ส. มุกรวี นันทศาสนศักดิ์

 

สอนภาษาไทยและปฏิบัติงานที่ศูนย์ไทย

ศูนย์ไทย USSH

มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โฮจิมินห์

6 ต.ค. 2562 –

27 ก.ย. 2563

10

น.ส. พุธวดี ลีฬหาชีวะ

15 พ.ย. 2562 –

14 พ.ย. 2563

11

สปป. ลาว

นายวิชัยยันต์ จันทะเอียด

ครูสอนดนตรีพื้นบ้าน

 

โครงการพัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์

(โครงการสิ้นสุด)

 

15 ก.ย. 2562 –

1 ก.ค. 2563

12

นายนิติศาสตร์ คล้ายสมจิตร์

ครูสอนดนตรีสากล

 

30 ก.ย. 2562 –

1 ก.ค. 2563

13

น.ส. ปิติพร สุดใจ

ครูสอนประมง

โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก

ระยะเวลาโครงการ: 2560 - 2564

23 ธ.ค. 2562 –

24 ธ.ค. 2563

14

น.ส. รัชนี นิติภานนท์

นักพัฒนาการเกษตร

(โรคพืช)

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง

นครหลวงเวียงจันทน์

(โครงการสิ้นสุด)

13 ก.พ. 2563 –

12 ก.พ. 2564

15

นายวสุ สมอไทย

นักพัฒนาการเกษตร

(การจัดการท่องเที่ยว

เกษตรแบบยั่งยืน)

16

เบนิน

นายพุทธิภูมิ

อาสานอก

Agricultural Development (นักพัฒนาการเกษตร)

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเบนิน

ระยะเวลาโครงการ: 2561-2563

23 พ.ย. 2562 –

22 พ.ย. 2563

17

น.ส. นิตยาภรณ์

นิพัทณ์ศานต์

18

น.ส. สกุลกาญจน์ ลิบลับ

19

โมซัมบิก

นายสมพงษ์ วรกุล

Agricultural Development (นักพัฒนาการเกษตร)

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก

ระยะเวลาโครงการ: 2561 - 2563

รอการประชุม PSC เพื่อประเมินผลโครงการ

29 ต.ค. 2562 –

28 ต.ค. 2563

20

นายพิเชษฐ์ มีคำแก่น

21

เลโซโท

น.ส. จิราภรณ์ วันนะ

Agricultural Development (นักพัฒนาการเกษตร)

โครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในเลโซโท

ระยะที่ 2

ระยะเวลาโครงการ: 2561 -2564

10 พ.ย. 2562 –

9 พ.ย. 2563

22

น.ส. ดวงกมล ทองถาวร

23

เมียนมา

น.ส. กัญจน์ชญา สมแก้ว

สอนภาษาไทย

โครงการพัฒนาภาควิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมัณฑะเลย์ (MUFL)

ระยะเวลาโครงการ: 2562 - 2564

3 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563

 

24

นายธีรธัช รุ่งเรืองวงษ์

25

น.ส. ทิพวัลย์ กัณธิยะ

11 ก.พ. 2563 –

9 ก.พ. 2564

26

น.ส. อลิษา ม่วงสาร

สอนภาษาไทย

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL)

(โครงการสิ้นสุด)

23 ม.ค. – 31 ต.ค. 2563

27

น.ส. มยุรา ปุลวามะระ

28

.ประภัสสร สีหรักษ์

29

น.ส. วลี อินทรีย์

30

ภูฏาน

น.ส. วิภาสิริ สมนึก

Portrait Making (Sculpture Instructor)

ภายใต้โครงการ Friends from Thailand-FFT

ระยะเวลาโครงการ ตามระยะปฏิบัติงาน

9 ต.ค. 2561 –

31 ธ.ค. 2563

31

นายปฏิทิน ญาณอัมพร

Audio Visual Production Supervisor

ภายใต้โครงการ Friends from Thailand-FFT

ระยะเวลาโครงการ ตามระยะปฏิบัติงาน

28 ต.ค. 2562 –

27 ต.ค. 2563

 

32

น.ส. นิศานาถ แหยมคง

Laboratory Officer (Drug Analysis)

ภายใต้โครงการ Friends from Thailand-FFT

ระยะเวลาโครงการ ตามระยะปฏิบัติงาน

33

น.ส. มัชฌิมาพร ส่องแสง

Laboratory Technologist

ภายใต้โครงการ Friends from Thailand-FFT

ระยะเวลาโครงการ ตามระยะปฏิบัติงาน

34

น.ส. สุรีย์พร นนทชัยภูมิ

Micro propagation (Technician/Supervisor)

ภายใต้โครงการ Friends from Thailand-FFT

35

น.ส. บุษราคัม เทียมสยาม

นักจัดการท่องเที่ยว/

นักออกแบบผลิตภัณฑ์

Sustainable Community Development Model Based on the Application of Sufficiency Economy Philosophy for the One Gewong One Product (OGOP) Model II

ระยะเวลาโครงการ: 2562-2565

28 ธ.ค. 2562 –

27 ธ.ค. 2563

 

36

น.ส. ชาติลดา สง่ากิจ