ทำเนียบผู้บริหาร

IMG_9919_2

นางอุรีรัชต์ เจริญโต

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

003

นายวัฒนวิทย์ คชเสนี

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

สำนักผู้อำนวยการ

(สำนักงานเลขานุการกรม)

004

นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม

เลขานุการกรม

 

ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

(กองยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ)

และส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ

005

นางอรุณี ไฮม์ม

ผู้อำนวยการกองภารกิจฯ และรักษาการผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑

(กองโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ๒)

IMG_3559_1

นางสาวสายัณห์  กองโกย

ผู้อำนวยการกอง

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒

(กองโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ๑)

007

นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์

ผู้อำนวยการกอง

 

ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(กองความร่วมมือด้านทุน)

008

นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล

ผู้อำนวยการกอง

 

กลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

009

นายณรัฐ วิชญนันท์

หัวหน้ากลุ่มงาน