กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมสนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Highland Best Sustainable Agricultural Practices Today for Better Tomorrow”

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมสนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Highland Best Sustainable Agricultural Practices Today for Better Tomorrow”

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2567

| 395 view

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ผู้อำนวยการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติหัวข้อ Highland Best Sustainable Agricultureal Practices Today for Better Future Development โดยมีนายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกล่าวต้อนรับผ่านระบบออนไลน์

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตพืชผลที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการในพื้นที่เพาะปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเตรียมการขนส่งให้แก่ลูกค้า โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชนรวม ๓๔ คนจาก ๘ ประเทศ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ภูฏาน สปป. ลาว บังกลาเทศ เนปาล ศรีลังกา และไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ