นโยบาย No Gift Policy

แนวทางการปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญ ของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

28 ก.ย. 2566

การสร้างวัฒนธรรม No gift Policy

28 เม.ย. 2566

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy

21 เม.ย. 2566

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

21 เม.ย. 2566