"กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ติดต่อ ประสานงานกับกรมฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖"

"กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ติดต่อ ประสานงานกับกรมฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖"

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค. 2566

| 32 view

"กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ติดต่อ ประสานงานกับกรมฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖"

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ