กระทรวงการต่างประเทศร่วมออกบูทในงาน TSX Thailand Sustainability Expo 2020

กระทรวงการต่างประเทศร่วมออกบูทในงาน TSX Thailand Sustainability Expo 2020

6 ต.ค. 2563

283 view

กระทรวงการต่างประเทศร่วมแสดงพลังกับภาคเอกชนไทย สืบสานความยั่งยืนในงาน TSX Thailand Sustainability Expo 2020 จัดโดย บริษัท ThaiBev บริษัท PTT Global Chemical และบริษัท Thai Union ระหว่างวันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2563  ณ สามย่านมิตรทาวน์ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้นำเสนอบทบาทของกระทรวงฯ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายใต้นโยบาย SEP for SDGs Partnership

ในโอกาสนี้ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ "ความก้าวหน้าของไทยในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยได้นำเสนอผลงานของไทยในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบาย SEP for SDGs Partnership รวมถึงการจัดส่งอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยในระดับประชาชน นอกจากนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ TICA (Thailand International Cooperation Agency) ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อสะท้อนภาพความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยในมิติต่าง ๆ ที่ TICA และภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอาสาสมัครเพื่อนไทยได้ร่วมผสานพลังขับเคลื่อนจนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์และชื่นชมในระดับนานาชาติ การจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการนำเสนอให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมรับรู้ ยินดี และเห็นประโยชน์รวมถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนไปด้วยกันในทุกระดับ

ทั้งนี้ นางบุษยา มาทแล็ง อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน TSX Thailand Sustainability Expo 2020 เพื่อแสดงพลังสู่ความยั่งยืนด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ