กระทรวงการต่างประเทศไทยกระชับสัมพันธ์กับกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักการทูตแรกเข้าเมียนมาด้านทักษะการทูตและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กระทรวงการต่างประเทศไทยกระชับสัมพันธ์กับกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักการทูตแรกเข้าเมียนมาด้านทักษะการทูตและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2566

| 80 view

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมนักการทูตแรกเข้าเมียนมา เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการทูต ความรู้ด้านการทูตเพื่อการพัฒนา และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2566 หลักสูตรดังกล่าวจัดโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยและเมียนมาได้เห็นชอบร่วมกันเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมดังกล่าวครอบคลุมหัวข้อที่ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา อาเซียนและภูมิรัฐศาสตร์ พิธีการทูต ทักษะการเขียนประเด็นสนทนา และการพูดในที่สาธารณะ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทูตเพื่อการพัฒนากับโครงการความร่วมมือของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในเมียนมา รวมทั้งไปดูงานในด้านสาขาที่มีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาร่วมกัน เช่น ระบบสาธารณสุข เป็นต้น

ในช่วงเย็นวันเดียวกันได้มีการจัดงาน Networking Night โดย นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นักการทูตแรกเข้าของไทยและเมียนมา และนักการทูตไทยที่เคยประจำการที่เมียนมาเข้าร่วมด้วย เพื่อพบปะสังสรรค์ และสร้างเครือข่ายสำหรับการทำงานในอนาคตอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ