การขับเคลื่อน SMEs ในมิติความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

การขับเคลื่อน SMEs ในมิติความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

12 ต.ค. 2563

402 view

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2563 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประชุมหารือกับ นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สสว. นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายวิทวัส ล่ำซำ ผอ. ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สสว. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม

การหารือมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากลไกและรูปแบบความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ซึ่ง สสว. มีความเชี่ยวชาญ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกและเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศของไทยในมิติความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญของ SMEs และ MSMEs ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานที่สำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวม ยุคหลัง COVID-19 และผลประโยชน์ร่วมของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มุ่งเสริมสร้าง SMEs ให้เติบโตขึ้น ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ อาทิ การจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ SMEs ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โครงการเพื่อการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Annual International Training Course - AITC) เกี่ยวกับ SMEs

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ