การจัดทำงานวิจัยในหัวข้อ "ศึกษาแนวทางการเผยแพร่และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเอเชียใต้: กรณีศึกษาประเทศศรีลังกาและภูฏาน”

การจัดทำงานวิจัยในหัวข้อ "ศึกษาแนวทางการเผยแพร่และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเอเชียใต้: กรณีศึกษาประเทศศรีลังกาและภูฏาน”

26 เม.ย. 2564

53 view

วันที่ 23 เมษายน 2564 นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ เข้าร่วมการสัมภาษณ์ รศ. ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาสาสมัครเพื่อนไทยที่ได้ไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศภูฏาน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประกอบการจัดทำงานวิจัยในหัวข้อ "ศึกษาแนวทางการเผยแพร่และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเอเชียใต้: กรณีศึกษาประเทศศรีลังกาและภูฏาน”  โดยคณะผู้วิจัยจากศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องสถานการณ์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ