การจัด Webinar ครั้งที่ ๓ ระหว่างไทยกับเปรู หัวข้อ "Experience of the Covid-19 Pandemic in Peru: Management since the First Wave, Vaccination and Response to the Challenges of New Variants”

การจัด Webinar ครั้งที่ ๓ ระหว่างไทยกับเปรู หัวข้อ "Experience of the Covid-19 Pandemic in Peru: Management since the First Wave, Vaccination and Response to the Challenges of New Variants”

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 303 view
 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ร่วมกับ Peruvian Agency for International Cooperation (APCI) จัด Webinar ทางการแพทย์ ครั้งที่ ๓ ระหว่างไทยกับเปรู ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - เปรู ระยะ ๓ ปี สาขาสาธารณสุข
 
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 2564 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิมา ร่วมกับ ดร. José Luis Seminario Carrasco ผู้อำนวยการ National School of Public Health (ENSAP) เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม Webinar ทางการแพทย์ ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ "Experience of the Covid-19 Pandemic in Peru: Management since the First Wave, Vaccination and Response to the Challenges of New Variants”
 
โดยกิจกรรมดังกล่าวนำโดยการบรรยายของวิทยากรจากเปรู ๔ ท่าน จากกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาล รวมถึงมหาวิทยาลัยในแคว้นลอเรโต (Loreto) ได้แก่ ๑) ดร. Alexis Holguín ผู้อำนวยการทั่วไป General Directorate of Strategic Interventions in Public Health ๒) ดร. Roger Araujo ผู้รับผิดชอบด้าน Genomic Surveillance ของ National Institute of Health ๓) ดร. César Ramal แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ จาก Loreto Regional Hospital และ ๔) ดร. Graciela Rocio Meza Sánchez อาจารย์และนักวิจัยจาก San Juan of Loreto Health Center, the University of Loreto ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของเปรูในการจัดการกับโรค COVID-19 ทั้งในระดับส่วนกลาง และในระดับส่วนภูมิภาค
 
กิจกรรมนี้เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - เปรู ระยะ 3 ปี และได้รับการสนใจจากทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเปรูเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมฟังซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของทั้งสองประเทศมากกว่า 300 คน รวมถึงได้มีการซักถามผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเปรูในประเด็นที่หลากหลาย เช่น การวินิจฉัยโรคและอาการของผู้ป่วยวิกฤต การเตรียมการสำหรับโรค COVID-19 สายพันธุ์ Omicron แนวทางการใช้ยารักษาผู้ป่วย COVID-19 ของเปรู นโยบายการฉีดวัคซีน เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ