การติดตามความสำเร็จของโครงการ Promoting Climate Resilience in Farming Communities of Thailand and Cambodia ณ หมู่บ้าน Krobie Riel จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

การติดตามความสำเร็จของโครงการ Promoting Climate Resilience in Farming Communities of Thailand and Cambodia ณ หมู่บ้าน Krobie Riel จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2565

| 961 view

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ น.ส. พิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองความร่วมมือระหว่างประเทศและสำนักงานเลขานุการกรม กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ไปติดตามความสำเร็จของโครงการ Promoting Climate Resilience in Farming Communities of Thailand and Cambodia ณ หมู่บ้าน Krobie Riel จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยมี Mr. Pen Bunthouen รองผู้อำนวยการสำนักงานเกษตร ป่าไม้ และการประมง จังหวัดเสียมราฐ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านเกษตร จังหวัดเสียมราฐ และเกษตรกร ภายใต้โครงการฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมแปลงพืชผัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และวัสดุอุปกรณ์จากโครงการฯ โดยคณะทำงานได้เยี่ยมชมแปลงพืชผักของ Mr. Lon Savuth ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ และประสบความสำเร็จในการปลูกพืชผัก จนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์พืชผัก (GAP: Good Agricultural Practices) สามาถนำไปจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าของจังหวัดเสียมราฐ ต่อจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมแปลงพืชผักของ Mr. Chhon Prek ซึ่งได้นำความรู้จากโครงการจนสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในแปลงพืชผักของตนเอง เช่น การสร้างแปลงเพาะเมล็ดพันธุ์พืชแบบคอนกรีต และการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ในแปลงผัก เป็นต้น ต่อมาได้เดินทางไปยัง ศูนย์การค้า Angkor Market เพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์พืชผักที่เกษตรกรภายใต้โครงการได้นำมาวางจำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นประเภทผักทานใบ ผักสลัด ซึ่งบรรจุมาในหีบห่อที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ผลการดำเนินงาน ทำให้ทราบว่า เกษตรกรมีความมุ่งมั่น เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน นอกจากผลิตภัณฑ์จะจัดหน่ายในศูนย์การค้าแล้ว ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของศาลากลางจังหวัด ให้นำผลิตภัณฑ์พืชผักมาจัดจำหน่ายได้ใน weekend market ซึ่งสามารถเพิ่มช่องทางการจัดหน่ายได้อีกหนึ่งช่องทาง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ