การติดตามความสำเร็จของโครงการ Promoting Climate Resilience in Farming Communities of Thailand and Cambodia ที่หมู่บ้าน Ochheav ตำบล Sangke จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมภูชา

การติดตามความสำเร็จของโครงการ Promoting Climate Resilience in Farming Communities of Thailand and Cambodia ที่หมู่บ้าน Ochheav ตำบล Sangke จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมภูชา

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2565

| 1,297 view

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ น.ส. พิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองความร่วมมือระหว่างประเทศและสำนักงานเลขานุการกรม กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เดินทางไปติดตามความสำเร็จของโครงการ Promoting Climate Resilience in Farming Communities of Thailand and Cambodia ที่หมู่บ้าน Ochheav ตำบล Sangke จังหวัดพระตะบอง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกส้มเช้งที่มีคุณภาพและมีรสชาติดีที่สุดในกัมพูชา โดยมี Mr. Im Sovanmany รองเกษตรจังหวัดพระตะบอง และ Mr. Khat Borin Chief office of Agronomy พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร และเกษตรกร ภายใต้โครงการฯ ให้การต้อนรับและนำชมสวนส้มเช้ง โดยคณะทำงานได้เข้าเยี่ยมชมสวนส้มเช้งของ Mr. Liem Sokun และ Ms. Riem Sophea

ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ วัสดุทางการเกษตรและอุปกรณ์ทางวิทยาศาตร์ โดยเกษตรกรทั้งสองราย ได้มาศึกษาดูงานในประเทศ ไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดระยอง และได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาสวนส้มเช้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่นการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ความเร็ว/ทิศทางลม และความชื่น (Anemometer) เพื่อใช้สำหรับวางแผนการจัดการดูแลสวนส้มเช้ง และการวางระบบน้ำหยด ซึ่งโครงการฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ โครงการยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดในส้มเช้ง ได้แก่ Green Disease และโรครากเน่า เกษตรกรได้นำความรู้มาจัดการป้องกันบ่อเกิดของโรค วีธีการดูแล และการบำรุงรักษาอย่างครบวงจร ส่งผลให้การแพร่ระบาดลดลงและได้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพเพิ่มขึ้น ด้านการตลาด เกษตรกรนำรูปแบบการขาย online market มาใช้ โดยขายผ่าน Facebook ซึ่งเป็นสื่อกลาง ระหว่างเกษตรกรสวนส้มเช้งและกลุ่มผู้ซื้อผลผลิตโดยตรงรวมถึงการขายผ่านผู้แทนจำหน่าย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกษตรกรมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว โดยผลผลิตจะถูกนำไปจัดจำหน่ายภายในจังหวัดพระตะบองและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดเสียมราฐ เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการเกษตร ให้การ ส่งเสริม รวบรวมผลผลิต และช่วยผลักดันผลผลิตออกสู่ตลาดอีกทางหนึ่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ