การบรรยายหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าหน่วยงาน ของส่วนราชการประจำการในต่างประเทศ พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “การทูตเพื่อการพัฒนาโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

การบรรยายหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าหน่วยงาน ของส่วนราชการประจำการในต่างประเทศ พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “การทูตเพื่อการพัฒนาโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

22 ก.ค. 2564

35 view

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายณรัฐ วิชญนันท์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ในหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการประจำการในต่างประเทศ พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “การทูตเพื่อการพัฒนาโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุม ๖ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ