การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการและปิดโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนลาวด้านโรคไม่ติดต่อขั้นตอนสำรวจ ครั้งที่ ๒

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการและปิดโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนลาวด้านโรคไม่ติดต่อขั้นตอนสำรวจ ครั้งที่ ๒

18 พ.ย. 2564

35 view

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประธานร่วมฝ่ายไทย และ พญ.จันทะหนอม มะนีทิบ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานร่วมฝ่ายลาว ในการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการและปิดโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนลาวด้านโรคไม่ติดต่อขั้นตอนสำรวจ ครั้งที่ ๒ (National Health Examination Survey, Phase II) โดยมี ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ กรมเอเชียตะวันออก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ผ่านระบบทางไกล ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ที่ประชุมรับทราบผลการสำรวจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา ๑๔ เดือนที่ผ่านมา (มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มของภาวะสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชนลาวในกลุ่มบุคคลตัวอย่างในนครหลวงเวียงจันทน์ และอีก ๑๗ แขวงของ สปป. ลาว จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ ตัวอย่าง โดยได้นำเอากลุ่มตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์/ประมวลผล เพื่อนำไปวางแผนสุขภาพของตนเอง รวมทั้งนำไปจัดทำนโยบายป้องกันโรคไม่ติดต่อของ สปป.ลาว ต่อไป

นอกจากนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว ยังมีแผนงานที่จะต่อยอดโครงการฯ อาทิ การตีพิมพ์เอกสารทางวิชาการเปรียบเทียบในประเด็นต่าง ๆ เช่น การควบคุมความดันโลหิต เบาหวาน โรคอ้วนระหว่างไทยกับลาวอย่างน้อย ๑๐ เล่ม (โรงพยาบาลรามาธิบดี ๕ เล่ม และสถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว ๕ เล่ม) รวมถึงความร่วมมือในอนาคต ระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีกับสถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตร้อน สปป.ลาว ในการสนับสนุนทุนศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านระบาดวิทยา การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ไทย-ลาว) และแนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบด้านภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มของ สปป. ลาว (เพิ่มภาษี)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ