การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งประเทศเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability: APCD) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งประเทศเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability: APCD) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

8 ต.ค. 2564

35 view

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งประเทศเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability: APCD) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ซึ่งมีนายเตช บุนนาค เป็นประธานคณะกรรมการ โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – กันยายายน ๒๕๖๔ ได้แก่ การฝึกอบรมทางธุรกิจแก่ผู้พิการ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การสร้างเครือข่าย และการบริหารองค์ความรู้ในองค์กร รวมถึงรับทราบการไม่สามารถจัดกิจกรรมในหลาย ๆ กิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบต่อระยะเวลาการปฏิบัติงานของนายพิรุณ ลายสมิต ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร APCD ออกไปอีก ๔ ปี  

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศของ APCD  เพื่อสนับสนุนบทบาทของ APCD ให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ อาทิ การจัดการฝึกอบรมภายใต้กรอบการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี  ทวิภาคี และไตรภาคี การสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และอาสาสมัครต่างประเทศให้มาปฏิบัติงาน ณ APCD  โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็น ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป้าหมายของ The Incheon Strategy for “Make the Right Real” for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ