การประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับเซเนกัล เรื่องโครงการพัฒนาศูนย์ผลิตขาเทียมในเซเนกัล กับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับเซเนกัล เรื่องโครงการพัฒนาศูนย์ผลิตขาเทียมในเซเนกัล กับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

31 มี.ค. 2564

170 view

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประทศ และนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับเซเนกัล เรื่องโครงการพัฒนาศูนย์ผลิตขาเทียมในเซเนกัล กับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ โรงพยาบาลทหาร Ouakam ณ กรุงดาการ์ ผ่านระบบออนไลน์ โดย น.ส. สายัณห์ กองโกย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ