การประชุมพิจารณาเนื้อหาหนังสือคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

การประชุมพิจารณาเนื้อหาหนังสือคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

10 มิ.ย. 2564

34 view

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานประชุมพิจารณาเนื้อหาหนังสือคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ