การประชุมพิจารณาแผนงานด้านการศึกษา และด้านการจัดการทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมพิจารณาแผนงานด้านการศึกษา และด้านการจัดการทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

31 มี.ค. 2564

135 view

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ  เป็นประธานการประชุม พิจารณาแผนงานด้านการศึกษา และด้านการจัดการทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี พลเอก อธิคม สุขสมสถาน ประธานคณะทำงานฝ่ายประสานโครงการฯ ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์  ประธานคณะทำงานฝ่ายการศึกษา  น.ส.  สายัณห์  กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑  น.ส. พิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุม และมีคณะทำงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ