การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2565

| 324 view

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฯ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ เป็นประธาน

โดยที่ประชุมรับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างสองสมาคมฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงเทพฯ รวมทั้ง รับทราบผลการเดินทางไปเยี่ยมเยือนสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กรุงฮานอย ซึ่งในโอกาสดังกล่าวคณะผู้แทนได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) จำนวน ๓ คน ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแห่งที่ ๑ จังหวัดท้ายเงวียน โดยคณะได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทั้ง ๓ คน และชื่นชมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ริเริ่มและสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีประสบการณ์ความร่วมมือกับต่างประเทศ

โดยนางอุรีรัชต์ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดส่งอาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT) รุ่นที่ ๒ จำนวน ๓ คน ไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ ในตำแหน่ง (๑) นักพัฒนาการเกษตรด้านวนเกษตรและการจัดการสวนป่า (Agricultural Developer) (๒) นักแปรรูปผลผลิตชา (Tea Product Processor) และ (๓) นักพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourist Developer) ซึ่งทั้ง ๓ คน จะปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา ๑ ปี (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖) ทั้งนี้ นางอุรีรัชต์ฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการข้างต้น กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ยังมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในเวียดนาม (ใน ๔ มหาวิทยาลัย) โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นหน่วยงานดำเนินงาน ซึ่งล่าสุด มศว กำหนดจะจัดอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้ม ให้แก่นักศึกษาเวียดนามที่เรียนภาษาไทย ๔ แห่ง จำนวนรวม ๔๐ คน โดยจะจัดเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ จัดอบรม ให้แก่ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัย USSH นครโฮจิมินห์ และมหาวิทยาลัยดานัง (รวม ๒๐ คน) ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กลุ่มที่ ๒ จัดอบรม ให้แก่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงฮานอย (ULIS) และมหาวิทยาลัย USSH ฮานอย (รวม ๒๐ คน) ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงได้เสนอให้นักศึกษาได้มาเข้าพบกับนายกสมาคมฯ หรือผู้แทนในโอกาสดังกล่าวดัวย โดยสมาคม มีความยินดีในการต้อนรับคณะนักศึกษาดังกล่าว

การนำคณะนักศึกษาเวียดนามเข้าพบนายกสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม และคณะกรรมการครั้งนี้ นับเป็นหนี่งในข้อริเริ่มของอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อขยายผล และต่อยอดการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Public Private People  Partnership:PPPP)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ