การประชุมหารือการกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนาม ประจำปี ๒๕๖๔

การประชุมหารือการกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนาม ประจำปี ๒๕๖๔

31 พ.ค. 2564

151 view

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมการประชุมหารือการกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนาม ประจำปี ๒๕๖๔ กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร. สุภัค มหาวรากร ผศ.ดร. นิธิอร พรอำไพสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องเปิดซอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ