การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยกับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยกับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

16 พ.ย. 2564

47 view

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย กับ นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สพพ. และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขานุการกรม และกลุ่มงานวางแผนความร่วมมือฯ) ณ ห้องประชุม ๖ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือแนวทางการจัดทำแผนโครงการความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือฯ กับ สพพ. ที่น่าจะเป็นไปได้ ในระยะ ๓ ปีข้างหน้า (Potential Pipeline Projects) เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่ราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ ของ สพพ. มีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือภูฏานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนาเมือง ชนบท และสาธารณูปโภค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการพัฒนาระบบจัดการของเสีย รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐของภูฏานในด้านที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมความร่วมมือฯ ที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโทและทุนฝึกอบรมระยะสั้นในประเทศไทยให้แก่ชาวภูฏาน และยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Gewog One Product: OGOP) ให้แก่ภูฏาน และโครงการพัฒนาบริการทางการแพทย์เพื่อการรักษาหู คอ จมูก ให้แก่โรงพยาบาลในกรุงทิมพู   โดยทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สำหรับการจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ภูฏาน ระยะ ๓ ปี ฉบับที่ ๕ (ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ต่อไป นอกจากนี้ สพพ. ยังได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย ระยะ ๓ ปี ที่กรมความร่วมมือฯ อยู่ระหว่างการยกร่างเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ