การประชุมหารือ เรื่อง Wellness Tourism and CBT project between TICA - BUU - Colombia

การประชุมหารือ เรื่อง Wellness Tourism and CBT project between TICA - BUU - Colombia

30 ก.ย. 2564

71 view

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง Wellness Tourism and CBT project between TICA - BUU - Colombia โดยมี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และฝ่ายโคลอมเบีย ได้แก่ Presidential Agency of International Cooperation of Colombia (APC - Colombia), Ministry of Trade, Industry and Tourism, ProColombia, Colombia Productiva และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมได้รับฟังสรุปผลการดำเนินการฝึกอบรมออนไลน์หัวข้อ Online Training Programme on “Exchange of Experience and Good Practices in Wellness and Spa & Community – Based Tourism” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในด้าน Wellness Tourism, Community-based Tourism ที่ผ่านมา และหารือเพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมที่ฝ่ายโคลอมเบียเสนอใหม่ จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้ ๑) Two-way exchange of information and experiences on the development of the wellness tourism product ๒) Virtual workshop with territorial entities and local authorities of the municipalities in Colombia ๓) Virtual forum on "Medical Tourism" based on Thailand’s case ๔) Workshop: "wellness, innovative and differential experiences" ในการนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องในกำหนดการเบื้องต้นของกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมแรกจะเริ่มในช่วงสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๔


โดยฝ่ายไทยและฝ่ายโคลอมเบียจะประสานงานเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมข้างต้นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ