การประชุมเกี่ยวกับโครงการ TICA – JICA Triangular Cooperation for Palestine Phase II for the development of Tourism sector

การประชุมเกี่ยวกับโครงการ TICA – JICA Triangular Cooperation for Palestine Phase II for the development of Tourism sector

22 ก.ค. 2564

17 view

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย (JICA/Thailand) เกี่ยวกับโครงการ TICA – JICA Triangular Cooperation for Palestine Phase II for the development of Tourism sector ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ