การประชุมเพื่อพิจารณาการก่อสร้างอาคารเรียนรวมหลังที่ ๒ ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

การประชุมเพื่อพิจารณาการก่อสร้างอาคารเรียนรวมหลังที่ ๒ ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

7 ก.ย. 2564

16 view

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ น.ส. สายัณห์ กองโกย นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการก่อสร้างอาคารเรียนรวมหลังที่ ๒ ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีศาสตราจารย์ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานคณะทำงานฝ่ายการศึกษา พลเอกอธิคม สุขสมสถาน ประธานคณะทำงานฝ่ายประสานงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ