การประชุมเพื่อหารือการดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Traning Programme: TCTP) ประจำปีงบประมาณ ๒๐๒๑

การประชุมเพื่อหารือการดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Traning Programme: TCTP) ประจำปีงบประมาณ ๒๐๒๑

31 ส.ค. 2564

13 view

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กองความร่วมมือด้านทุน เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Traning Programme: TCTP) ประจำปีงบประมาณ ๒๐๒๑ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย และหน่วยงานผู้จัดหลักสูตรทั้ง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) กรมทางหลวง การไฟฟ้านครหลวง และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ผ่านระบบออนไลน์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ