การประชุมเพื่อหารือการดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Traning Programme: TCTP) ประจำปี ๒๕๖๔

การประชุมเพื่อหารือการดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Traning Programme: TCTP) ประจำปี ๒๕๖๔

22 ก.ค. 2564

21 view

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กองความร่วมมือด้านทุน เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Traning Programme: TCTP) ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผู้แทนองค์การ JICA/ปทท. และหน่วยงานผู้จัดหลักสูตรทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) กรมทางหลวง การไฟฟ้านครหลวง และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ผ่านระบบออนไลน์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ