การประชุม Joint Meeting between Japan and Thailand on Japan-Thailand Partnership Programme Phase 3 (JTPP3) ครั้งที่ ๑

การประชุม Joint Meeting between Japan and Thailand on Japan-Thailand Partnership Programme Phase 3 (JTPP3) ครั้งที่ ๑

29 พ.ค. 2564

298 view

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและนาย TAKEHANA Masahiro, Director of First Country Assistance Planning Division, International Cooperation Bureau กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานร่วมการประชุม Joint Meeting between Japan and Thailand on Japan-Thailand Partnership Programme Phase 3 (JTPP3) ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนจากกรมอาเซียน กรมเอเชียตะวันออก กลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขง และสำนักงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมด้วย และฝ่ายญี่ปุ่นมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

การประชุม Joint Meeting on JTPP3 ซึ่งเป็นกลไกเพื่อพิจารณาโครงการความร่วมมือที่ไทยร่วมกับญี่ปุ่นให้กับประเทศที่สามในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและสาขาความร่วมมือที่แต่ละฝ่ายให้ความสำคัญ โดยเฉพาะความร่วมมือในอนุภูมิภาค/ภูมิภาค ผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ และแนวทางการขยายความร่วมมือในอนาคต รวมถึงทบทวนโอกาสและ
ความท้าทายจากการดำเนินโครงการความร่วมมือภายใต้ JTPP3 สำหรับปีงบประมาณญี่ปุ่น ค.ศ. ๒๐๒๐ และหารือแนวทางความร่วมมือสำหรับโครงการประจำปีงบประมาณญี่ปุ่น ค.ศ. ๒๐๒๑

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการและสาธารณูปโภคในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองความท้าทายจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและความสนใจร่วมกันแก่ประเทศที่สาม ผ่านการดำเนินการความร่วมมือไตรภาคีและกรอบความร่วมมือภูมิภาค/อนุภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ ASEAN, ACMECS และ Mekong-Japan Cooperation นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังเสนอให้ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคด้วย

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดการประชุม Joint Meeting on JTPP3 เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการรักษาพลวัตรของความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายให้มีความต่อเนื่องและส่งเสริมความร่วมมืออย่างสอดประสานและเกื้อกูลกันเพื่อให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและทิศทางความร่วมมือในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ