การประชุม TICA-JICA Annual Meeting for Technical Cooperation JFY 2025

การประชุม TICA-JICA Annual Meeting for Technical Cooperation JFY 2025

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มี.ค. 2567

| 212 view

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม TICA-JICA Annual Meeting for Technical Cooperation JFY 2025 ร่วมกับนางสาว KITAGAWA Yuki และนาย KAWABE Ryoichi ตำแหน่ง Senior Representative องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย โดยมี นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ที่ประชุมเน้นย้ำความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเวทีที่กรมความร่วมมือฯ และ JICA จะหารือถึงทิศทางความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น ในปีงบประมาณญี่ปุ่น ค.ศ. ๒๐๒๕ และทบทวนนโยบายด้านการพัฒนาระหว่างกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการเปิดรับและพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่นประจำปีงบประมาณญี่ปุ่น ค.ศ. ๒๐๒๕ โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันเพื่อให้โครงการความร่วมมือระหว่างกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งสองฝ่ายย้ำความสำคัญของกรอบความร่วมมือไตรภาคีและความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อเน้นย้ำบทบาทของไทยในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่สำคัญของญี่ปุ่น ผ่านรูปแบบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ การจัดหลักสูตรร่วมกันให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Program – TCTP) เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ