การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำโดยการใช้ห้องปฏิบัติการ ณ ประเทศไทย

การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำโดยการใช้ห้องปฏิบัติการ ณ ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2566

| 127 view
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำโดยการใช้ห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนางสุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
การฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำโดยการใช้ห้องปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรภายใต้โครงการฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-เมียนมา ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมประมงไทย และกรมประมงเมียนมา
 
หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อสามารถตรวจสอบแห่งที่มาของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำโดยเฉพาะสินค้าที่เมียนมาส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำของเมียนมาให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ผ่านการฝึกอบรม ๔ หัวข้อ ได้แก่ (๑) การตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก (Heavy metal) โดยเทคนิค Atomic Absorption Spectrometry (AAs) (๒) การตรวจวิเคราะห์สาร Nifursol โดยเทคนิค LC-MS/MS (๓) การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogenic bacteria) และ (๔) การตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ
 
ในการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรจากกรมประมงเมียนมาจำนวน ๑๑ คน จากผลการจัดกิจกรรมพบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สามารถผ่านแบบทดสอบหลังฝึกอบรมได้ทุกคน และผู้อบรมทุกคนมีความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรมทั้งเนื้อหาหลักสูตร วิทยากรและเทคนิคการอบรม รวมทั้งได้รับความรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงจากการฝึกอบรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ