การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตร Chile-Thailand International Workshop on Trade Policy for ASEAN Members

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตร Chile-Thailand International Workshop on Trade Policy for ASEAN Members

20 เม.ย. 2564

71 view

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตร Chile-Thailand International Workshop on Trade Policy for ASEAN Members ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทย-ชิลี-อาเซียน ระหว่างวันที่ 19 - 30 เมษายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศอาเซียน จำนวน 18 คน และมีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากชิลีจำนวน 12 คน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างไทย-ชิลี-อาเซียน ซึ่งดำเนินการภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระยะ 3 ปี ระหว่างไทยและชิลี (พ.ศ. 2562-2564) โดยมีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute-MI) เป็นหน่วยงานดำเนินการฝ่ายไทย และมีหน่วยงานดำเนินการฝ่ายชิลี ได้แก่ Chilean International Cooperation Agency for Development (AGCID) และ Undersecretariat of International Economic Affairs (SUBREI) โดยมีสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทยช่วยประสานงานและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้ขอบคุณหน่วยงานฝ่ายชิลีและฝ่ายไทยสำหรับการผลักดันให้เกิดหุ้นส่วนความร่วมมือและกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งได้กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ประสบการณ์ด้านยุทธศาสตร์การเจรจาความตกลงการค้าเสรีและการกำหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์ด้านดังกล่าวของชิลี นอกจากนี้  ทั้งผู้เข้าร่วมและผู้เชี่ยวชาญจะมีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเชิงวิเคราะห์ว่า เศรษฐกิจดิจิทัลจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด จะใช้กลยุทธ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีใดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการค้าและการลงทุนในยุคเศรษฐกิจดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติ COVID-19

นอกจากนี้ นาย Cristian Jara ตำแหน่ง Executive Director of AGCID และ นาย Christian Rehren เอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย ได้ร่วมกล่าวเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว และแสดงความยินดีที่มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากหลายประเทศในอาเซียน โดยหวังว่าการฝึกอบรมดังกล่าวจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างชิลีและอาเซียนในอนาคต 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ