การฝึกอบรมเทคนิควิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และติดตามการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ของโครงการ Improvement of the Quality of Rice Seed Production

การฝึกอบรมเทคนิควิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และติดตามการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ของโครงการ Improvement of the Quality of Rice Seed Production

11 มิ.ย. 2564

59 view

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับกรมการข้าว ได้จัดการฝึกอบรมเทคนิควิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และติดตามการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ของโครงการ Improvement of the Quality of Rice Seed Production ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย - กัมพูชา ระยะ ๓ ปี สาขาเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐจาก จ. พนมเปญ จ. อุดรมีชัย จ. กำปงธม จ. เสียมเรียบ และ จ. พระตะบอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีการเกษตร Toul Samrong Rice Seed Farm จ. พระตะบอง จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ ราย โดยมี คณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมการข้าว เป็นวิทยากรในการบรรยาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ