การศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการเรียนสอนของเด็กพิเศษให้คณะผู้แทนจาก สปป. ลาว

การศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการเรียนสอนของเด็กพิเศษให้คณะผู้แทนจาก สปป. ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2565

| 354 view

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดการศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการเรียนสอนของเด็กพิเศษให้คณะผู้แทนจาก สปป. ลาว นำโดย นายหุมพัน แก้งอุ่นคำ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเรียนร่วม กระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา สปป. ลาว และผู้แทนจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ รวม ๑๐ คน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Education for Children with Special Needs Development ที่บรรจุในแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ลาว ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) สาขาการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการ

การจัดดูงานกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนสอนของเด็กพิเศษในแต่ละโรงเรียน พร้อมทั้งหารือแผนการดำเนินงานและแนวทางที่จะนำไปปรับใช้กับ สปป. ลาวต่อไปด้วย โดยคณะผู้แทน สปป.ลาวได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ๖ แห่ง ได้แก่ (๑) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (๒) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ (๓) โรงเรียนปัญญาวุฒิกร (๔)โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และ (๕) โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก https://v2.vientianemai.net/archives/49197

🙏🙏 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ Vientiane Time ฉบับวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ หน้า ๒
🙏🙏 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก website หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ (วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕)

#TICAพัฒนาทั่วโลก #ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ลาว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ