การศึกษาดูงานและติดตามการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกอาสาสมัครตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชุมชนหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

การศึกษาดูงานและติดตามการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกอาสาสมัครตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชุมชนหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 524 view

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ น.ส.พิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม ศึกษาดูงานและติดตามการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกอาสาสมัครตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา โดยมี นายแรม เชียงกา ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชุมชนหนองสาหร่าย เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย ณ ชุมชนหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

หลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกอาสาสมัครตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ หลักสูตรย่อย ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นหลักสูตรย่อยที่ ๒ ในหัวข้อ “จิตตปัญญาศึกษา จิตวิญญาณเพื่อสังคม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะในการลงพื้นที่ในชุมชน รวมทั้งได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสุขภาวะทางสังคมที่ดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ