การสัมมนาภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว

การสัมมนาภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2565

| 29 view

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จัดการสัมมนาภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค แม่โขง ริเวอร์ไซด์ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

​เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศ. ดร. เวียงทอง สีพันดอน ประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว และนายสุชาติ มงคลเลิศลพ รองประธานศาลปกครองสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนา ๒ กิจกรรมซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องกันระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แก่ (๑) กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการจัดตั้งคณะศาลปกครองขึ้นใน สปป. ลาว และ (๒) กิจกรรมสัมมนาเพื่อจัดทำหลักสูตรการเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะศาลปกครอง ตลอดจนการจัดทำคู่มือการดำเนินคดีปกครอง ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค แม่โขง ริเวอร์ไซด์ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว

​กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการก่อนที่จะปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว ซึ่งรัฐบาลไทยช่วยสนับสนุนการจัดตั้งได้สำเร็จแล้วเมื่อปี ๒๕๖๔ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้พิพากษา ผู้ช่วยผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่วิชาการของศาลประชาชนสูงสุดและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุด สปป. ลาว

​ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับ สปป.ลาว โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านตุลาการ โดยฝ่ายไทยได้ให้การสนับสนุนฝ่ายลาวในการจัดตั้งคณะศาลปกครองฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนสามารถจัดตั้งได้สำเร็จในปี ๒๕๖๔ ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาว มีความก้าวหน้าและเป็นไปตามแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนารัฐแห่งกฎหมายในการสร้างรัฐแห่ง สปป.ลาว ให้เป็นรัฐแห่งกฎหมายของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน อีกทั้งยังส่งผลให้โครงสร้างระบบกฎหมายของ สปป.ลาว มีมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการใน สปป.ลาว เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน จากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ