การส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก รัฐฉานตะวันออก เมียนมา

การส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก รัฐฉานตะวันออก เมียนมา

24 ธ.ค. 2564

79 view

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๓๘ เครื่อง และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และชุด PPE Coverall ให้กับโรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก รัฐฉานตะวันออก เมียนมา เพื่อให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในเมียนมาเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา โดยมีนาย U Ye Naing, State Deputy Administrator, State Department Dr. Myint Kyaw, State Health Director และคณะเป็นผู้รับมอบ ที่ ด่านศุลกากรพรมแดนแม่สาย ด่านสะพาน ๒ จังหวัดเชียงราย

ในโอกาสเดียวกัน ยังได้เข้าร่วมการหารือกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างไทยกับเมียนมาและ สปป.ลาว รวมถึงวางแผนการดำเนินกิจกรรมในปี ๒๕๖๕ นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ