การหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

การหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2565

| 922 view
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและสำนักงานเลขานุการกรม เข้าเยี่ยมคารวะนาย SOK Khorn อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบองสามารถเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทยในระดับปริญญาตรีได้อย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันพัฒนาภาควิชาภาษาไทยให้เป็นที่สนใจและดึงดูดนักศึกษาให้เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว อีกทั้งเสนอให้มีการประชุมหารือในระดับคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering Committee : PSC) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานโครงการเพื่อหารือกันอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่อไป
 
ในโอกาสดังกล่าว เลขานุการกรมฯ ได้ส่งมอบ น.ส. อัญชลี ศรีชมภู อาสาสมัครเพื่อนไทยให้แก่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง โดย น.ส. อัญชลีฯ จะปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วยสอนภาษาไทยที่ภาควิชาภาษาไทยเป็นเวลา ๑ ปี
 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบองตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ โดยปี ๒๕๖๒ เป็นต้นมาได้เปิดการสอนภาษาไทยหลักสูตรระยะสั้นให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ ต่อมาได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกภาษาไทยพื้นฐาน (elective course) จำนวน ๓ หน่วยกิต สำหรับนักศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบองอยู่ระหว่างพิจารณาการจัดทำร่างหลักสูตรวิชาภาษาไทยสำหรับการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ