การหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP

การหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ม.ค. 2566

| 92 view

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Adnan H. Aliani, Director, Strategy and Programme Management Division และ Mrs. Zeynep Orhun Girard, Chief, Capacity Development and Partnerships ของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือฯ กับ ESCAP โดยมี นางอรุณี  ไฮม์ม ผอ.กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู้แทน ESCAP ขอบคุณกรมความร่วมมือฯ ในการเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ESCAP และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation - UNOSSC) ในการจัดงาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022) เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และขอบคุณอธิบดีกรมความร่วมมือฯ ที่ได้เข้าร่วม และกล่าวเปิดการประชุม Asia-Pacific Directors-General Forum (AP DG Forum) ครั้งที่ ๔ ที่จัดขึ้นระหว่างการจัดงาน GSSD Expo 2022

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการขยายผลจากการประชุม AP DG Forum ครั้งที่ ๔ โดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะทำงาน (Working Groups) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคี (South-South and triangular cooperation) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่าย ESCAP ได้เชิญชวนให้กรมความร่วมมือฯ ร่วมส่งข้าราชการไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ESCAP ที่กรุงเทพฯ ในลักษณะยืมตัวข้าราชการ (Secondment Program) หรือ Fellowships ซึ่ง ESCAP จะสมทบค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยในขั้นริเริ่มข้าราชการดังกล่าวจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และอาจต่อยอดไปในสาขา/ภาคส่วนอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะหารือในรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวร่วมกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ