การเสวนาในงาน International Day for South-South Cooperation 2021 หัวข้อ “The South-South Cooperation in the Action’s Decade”

การเสวนาในงาน International Day for South-South Cooperation 2021 หัวข้อ “The South-South Cooperation in the Action’s Decade”

14 ก.ย. 2564

42 view

เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๔ น.ส. พิณ ศรีดุรงคธรรม นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมเสวนาในงาน International Day for South-South Cooperation 2021 หัวข้อ “The South-South Cooperation in the Action’s Decade” จัดโดย APC-Colombia ประเทศโคลอมเบีย และสำนักงานสหประชาชาติ เพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UNOSSC) ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนา

ในโอกาสดังกล่าว ผู้แทนกรมความร่วมมือฯ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ The Contribution of the South-South Cooperation to the South Global Recovery และได้นำเสนอบทบาทของโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand – FFT) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก UN DESA ให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเป็นการถอดบทเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย FFT มีภารกิจหลักได้แก่ ๑) ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ อาทิ สาขาเกษตร สาขาสาธารณสุข สาขาการศึกษา สาขาพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ และ ๒) เป็นการทูตภาคประชาชน ผ่านอาสาสมัครเพื่อนไทยที่ปฏิบัติงานกับผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง ซึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย สร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมส่งเสริมความรู้สึกที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทย นอกจากนี้ FFT ได้ช่วยส่งเสริมการสร้างศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับอาสาสมัครไทย

ผู้แทนกรมความร่วมมือฯ ได้ยกตัวอย่างอาสาสมัคร FFT ที่ปฏิบัติงานในหลายภูมิภาค เช่น ในภูฏาน โดยปฏิบัติงานสนับสนุนการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตรวจหาเชื้อ COVID-19 จากตัวอย่างทั่วประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาด และสนับสนุนงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยได้ส่งอาสาสมัคร FFT ไปปฏิบัติงานในประเทศต่างๆ กว่า ๑๖๓ คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ