การเยี่ยมชมหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในอิสราเอล ตามคำเชิญของ Israel's Agency for International Development Cooperation (MASHAV)

การเยี่ยมชมหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในอิสราเอล ตามคำเชิญของ Israel's Agency for International Development Cooperation (MASHAV)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2565

| 684 view

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะเยี่ยมชมหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในอิสราเอล ตามคำเชิญของ Israel's Agency for International Development Cooperation (MASHAV) ดังนี้

๑. บริษัท Agrinoze คณะได้เยี่ยมชมแปลงสาธิตทางการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการระบบน้ำและการชลประทานการเกษตร (smart irrigation solution) โดยใช้เทคโนโลยีระบบน้ำหยด (dripping irrigation system) ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ย น้ำที่นำมาใช้ในระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตรดังกล่าว มาจากกระบวนการนำน้ำเสียมาใช้ใหม่

๒. บริษัท BarAlgae เป็นบริษัทที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต microalgae เพื่อใช้เป็นส่วนผสมสำคัญกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาทิ อาหารเสริม วิตามิน ครีมบำรุงผิว รวมถึงเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์น้ำ ซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพของสาหร่ายและอุณหภูมิของน้ำทะเลเทียม ให้เหมาะสมกับกับสายพันธุ์ของสาหร่ายแต่ละชนิดที่มีอยู่หลายพันสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์สามารถนำมาผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพสูง

๓. MASHAV Agricultural Training Centre (MATC ) เป็น ๑ ใน ๓ ศูนย์ฝึกอบรมของกรมความร่วมมืออิสราเอล (MASHAV)โดยศูนย์ฝึกอบรมด้านการเกษตรดังกล่าว มีบทบาทในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเกษตรให้แก่ ผู้รับทุนของ MASHAV โดยในแต่ละปีจะจัดหลักสูตรประมาณ ๒๕ - ๓๐ หลักสูตร โดยมีรูปแบบการจัดอบรมแบบ train the trainers ในอิสราเอล การจัดฝึกอบรมใน หลักสูตรตามความต้องการของประเทศผู้รับ (tailored made) การส่งผู้เชี่ยวชาญไปร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรต่าง ๆ การส่งผู้เชี่ยวชาญไปร่วมออบแบบหลักสูตร (short term mission) การส่งผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานโครงการ (long term mission) ทั้งนี้ ระหว่างปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ มีผู้รับทุนคนไทยเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ รวม ๕๖ คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ