กิจกรรมจิตอาสา TICA ปันน้ำใจ ครั้งที่ ๒ สู่ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ

กิจกรรมจิตอาสา TICA ปันน้ำใจ ครั้งที่ ๒ สู่ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 4,092 view

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้บริหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งมอบนมผงภายใต้กิจกรรม “จิตอาสา TICA ปันน้ำใจ” สู่ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ ให้แก่ สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผอ. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และรักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ ผศ. ดำรงเกียรติ อาจหาญ ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งมอบให้ลูกหลานแรงงานข้ามชาติต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

จากการมอบนมผงภายใต้กิจกรรม TICA ขออัพเดทให้ทุก ๆ ท่านได้รับทราบว่า “นมผง” น้ำใจจาก TICA และเพื่อนพ้อง ถึงมือน้อง ๆ เด็กน้อย ๆ ของแรงงานข้ามชาติ จ. สมุทรสาคร แล้ว ทั้งนี้ TICA ต้องขอขอบคุณพี่ ๆ กรมควบคุมโรค และอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทำหน้าที่ในการส่งมอบนมให้ลูกหลานแรงงานข้ามชาติแทน TICA

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ